1.

Lämmittelytehtävä
Yhdistele veljekset heitä kuvaaviin esineisiin. Millä muilla esineillä veljesten ominaislaatua voisi kuvata?

Juhani

Eero

Lauri

Simeoni

Timo

Tuomas

Aapo

puheenjohtajan nuija
vahva, sarvipäinen sonni
puukolla veistetty puuhevonen
sanomalehti
koira
orava
Raamattu
2.

Ryhmätehtävä: Veljekset tutuiksi
Menkää ryhmiin niin, että jokaiselle ryhmälle tulee tarkasteltavaksi yksi Jukolan veljeksistä. Älkää paljastako tässä vaiheessa muille ryhmille, ketä veljeksistä olette tutkimassa.

 • Tutustukaa oman henkilönne kuvaukseen. Miten haluaisitte muuttaa sitä? Mitä pitäisi lisätä, mitä poistaa? Kirjoittakaa havaintonne muistiin.
 • Millä äänillä omaa henkilöänne voisi kuvata? Tuottakaa ääntä itse tai äänittäkää sitä. Antakaa muiden sitten arvata, kenestä Jukolan pojasta on kyse.
 • Esittäkää pantomiimina omaa nimikkoveljestänne. Minkälaiset ilmeet ja asennot häntä kuvaavat parhaiten?
 • Kertokaa lopuksi muille, miten muuttaisitte henkilönne kuvausta.
3.

Keskustelutehtävä
Seitsemää veljestä voi lukea kehitysromaanina: koettelemusten kautta veljekset kasvavat yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi. Käsitelkää romaania tästä näkökulmasta suullisten tehtävien avulla.

Karttaan on merkitty linjoina sellaisia tapahtumia ja tilanteita, jotka toistuvat romaanissa. Jakautukaa ryhmiin ja valitkaa ryhmällenne jokin kartan linjoista.

 • Etsikää aiheeseenne liittyvät kohdat tekstikoonnista, johon on koottu romaanin tekstit teeman mukaisiksi kokonaisuuksiksi (esimerkiksi tuleen liittyvät kohdat löytyvät liekin alta, ks. linjakartta alla). Lukekaa annetut kohdat ja keskustelkaa ryhmässänne, mistä tapahtuma johtui, miten se vaikutti veljesten elämään ja mikä merkitys sillä on romaanissa.
 • Esitelkää havaintonne muille: selostakaa suullisesti esimerkiksi, missä yhteyksissä mainitaan veljesten lukemaan opettelu ja miten se edistyi tilanteesta toiseen. Edetkää esittelyssä aikajärjestyksessä.
 • Kootkaa loppukeskustelussa yhteen kaikkien aiheiden (linjojen) havainnot siitä, minkälainen muutos veljeksissä tapahtuu. Mistä muutos johtuu, ja miten se näkyy? Mitä romaani kertoo asenteiden ja arvojen muuttumisesta?

 

 

 

4.

Esseetehtäviä

Kirjoita 4000–5000 merkin mittainen essee jostakin seuraavista aiheista. Käytä sitaatteja havainnollistamaan tekstiäsi. Otsikoi.

a) Monilla elämänalueilla veljekset kehittyvät tai vakiinnuttavat olojaan: he siirtyvät hetken mielijohteen varassa elämisestä tavoitteelliseen toimintaan. Näin he saavuttavat myös yhteisössään arvostusta.

Tällaisina elämänalueina voi pitää esimerkiksi seuraavia kartassa seurattavia linjoja:

 • Ravinto
 • Laki ja oikeus 
 • Sukupuolet
 • Lukutaito

Valitse yksi näistä linjoista ja lue siihen kuuluvat tekstijaksot. Tee samalla havaintoja siitä, miten veljesten elämä muuttui.

b) Tarkastele tulenkäyttöä romaanissa käyttämällä karttaan merkittyjä kohtauksia, jotka on merkitty tuli-ikonilla. Minkälaisia viittauksia tuleen on? Mitä tilanteet kertovat Jukolan veljeksistä? Miten heidän vastuuntuntonsa kehittyy?
c) Etsi romaanista kohtia, joissa veljekset tappelevat, kurittavat toisiaan tai joutuvat muuten tekemisiin väkivallan kanssa. Käytä karttaan merkittyjä kohtauksia, jotka on merkitty väkivaltaikonilla.

Mikä johtaa väkivallan käyttöön? Miten eri veljekset suhtautuvat tappeluihin ja väkivallan uhkaan? Mitä seurauksia väkivallasta on?

Tästä pääset teksteihin.

d) Esittele Jukolan poikien alkoholinkäyttöä. Etsi tilanteita romaanista tai käytä karttaan merkittyjä kohtauksia, jotka on merkitty alkoholi-ikonilla.

Mihin tilanteisiin alkoholinkäyttö liittyy, ja mitä siitä seuraa? Miten eri tavoin veljekset suhtautuvat alkoholiin?

Tästä pääset teksteihin.

e) Kuvaile veljesten ryhmädynamiikkaa. Miten asioista päätetään?

Ketkä yleensä ehdottavat päätöksiä? Missä tilanteissa sopimuksista pidetään kiinni, missä ei? Voit käyttää apuna tekstikoosteesta kohtia, jotka on merkitty päätöksentekoikonilla.

Tästä pääset teksteihin.

f) Valitse yksi Jukolan pojista ja kirjoita hänen henkilökuvansa. Perustele havaintosi romaanin yksityiskohdilla.
g) Esittele, miten pelko on mukana veljesten elämässä. Minkälaisia asioita he pelkäävät? Miksi he pelkäävät? Ketkä pelkäävät eniten? Miten pelko yritetään voittaa?
h) Mikä on Hiidenkiven kohtauksen merkitys romaanin kokonaisuuden kannalta? Ketä veljeksistä kohtaus muuttaa eniten?
i) Tarkastele romaanin huumoria. Minkälaiset tilanteet huvittavat lukijaa? Milloin komiikka on tahatonta? Miten huumori näkyy veljesten kielenkäytössä?
j) Esittele veljesten uskoa ja uskomuksia: miten kansanusko ja kristinusko ovat mukana teoksessa? Minkälaisissa tilanteissa uskonto tulee esiin?
k) Minkälaisia sivuhenkilöitä romaanissa on? Miten he vaikuttavat veljesten elämään? Minkälaisia tehtäviä heillä on teoksen kokonaisuuden kannalta?
l) Jukolan poikien pako Impivaaraan voidaan rinnastaa Uuden testamentin (Luuk. 15) kertomukseen Tuhlaajapojasta.

Samoin nimismiehen asenne veljeksiä kohtaan vertautuu tuhlaajapojan isän asenteeseen, ja veljesten sovintojuhla lopussa on kuin tuhlaajapojalle järjestetty juhla. Tarkastele romaania tästä näkökulmasta.

m) Tarkastele romaanin rakenteellisia ratkaisuja. Tutki, minkälaiseen tunnelmaan luvut yleensä päättyvät. Hiidenkivi-kohtaus sijoittuu 7. ja 8. lukuun, romaanin keskivaiheille. Mikä merkitys tällä ratkaisulla on?

Tee havaintoja myös siitä, miten aika etenee tapahtumissa: milloin kuvaus on yksityiskohtaista ja hidasta, milloin kertoja ohittaa vuosien tapahtumat vain muutamalla maininnalla? Miten tämä ratkaisu vaikuttaa lukukokemukseen?

n) Kirjoita romaanista omakohtaisena lukukokemuksena. Mihin samastuit, mistä yllätyit, mikä tuntui vaikealta? Kannattaako Seitsemää veljestä lukea?